ვრცლად

Georgia tolerance
პანკისის ხეობის მაცხოვრებელი. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს დემოკრატიულ რეფორმებს გატარებას აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებაში. ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • ეფექტური საჯარო სექტორი;
  • ძლიერი პარლამენტი;
  • ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება;
  • თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები;
  • დეცენტრალიზაცია და ქმედითი ადგილობრივი თვითმმართველობა;
  • რეგიონული და ადგილობრივი განვითარება;
  • პროფესიული და დამოუკიდებელი მედია;
  • ღია და ამავროულად, დაცული საზღვრები;
  • გენდერული თანასწორობა;
  • ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისა და მოწყვლადი თემების უფლებების პატივისცემა.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები

UNDP Georgia elections
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ბოლო წლებში საქართველომ აჩვენა სახელმწიფოებრივი სიმწიფე, რაც გამოიხატა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებითა და ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარებით.

2012 საპარლამენტო არჩევნები ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა (OSCE/ODIHR) წინგადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. მათი ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიულად გაუძღვა ამ მნიშვნელოვან პროცესს, ხოლო Freedom House-ის 2013 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველომ დაიმკვიდრა არჩევითი დემოკრატიის სტატუსი.

ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველების კონგრესის დასკვნის მიხედვით, რამდენიმე შემთხვევისა და ცალკეული დარღვევების მიუხედავად, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა მშვიდ გარემოში. ასევე, გაუმჯობესდა არჩევნების ჩატარების ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარე, მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი და საინფორმაციო საშუალებებთან პოლიტიკური სუბიექტების წვდომა, ამომრჩეველი იყო უფრო ღია და მასზე არ ხორციელდებოდა ზეწოლა. (წყარო: თვითმმართველობის არჩევნების დაკვირვება, 15 ივნისი 2014)

პროფესიული საარჩევნო ადმინისტრაცია, ახალი საარჩევნო კოდექსი, მედიისა და ადგილობრივი დამკვირვებლების გაზრდილი პროფესიონალიზმი, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ინფორმირებული ამომრჩეველი წარმოადგენდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების წინაპირობას. ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გაეროს განვითარების პროგრამის 10-წლიანმა საქმიანობამ საარჩევნო სისტემების დახვეწის კუთხით.(ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი)

ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება

UNDP Georgia justice
UNDP თანამშრომლობს 112-თან, რათა შევქმნათ ყველასათვის ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების სამსახური. სექტემბერი 2014. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

საქართველომ უკანასკნელ წლებში არაერთ პოზიტიურ ტენდენციას ჩაუყარა საფუძველი: პარლამენტმა მიიღო კანონი ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, მოხდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება, შემუშავდა ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

გაეროს განვითარების პროგრამა თანამშრომლობს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, სახალხო დამცველის აპარატთან, რათა უზრუნველყოს საქართველოში მცხოვრები ყველა სოციალური ჯგუფის თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები, თანაბარი წვდომა საჯარო სიკეთეებთან.

ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემატიკაზე. ჩვენი საქმიანობა ამ კუთხით მრავალწახნაგოვანია: ერთის მხრივ, ვმუშაობთ კანონმდებლობაზე, მეორე მხრივ - კვლევებსა და საინფორმაციო კამპანიებზე.

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესს.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან, სასამართლოებთან,  სახალხო დამცველთან და ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან.

ჩვენმა ხელშეწყობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მოსამართლეებისა და ადვოკატების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის განვითარებასა და  იურიდიული დახმარების სამსახურის ჩამოყალიბებაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიგი ბრეგაძე
დემოკრატიული მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი
gigi.bregadze@undp.org

ხათუნა სანდროშვილი
პროგრამის თანაშემწე
სოციალური ინოვაციის სპეციალისტი
khatuna.sandroshvili@undp.org

ნუნუკა ჭანტურია
პროგრამის თანაშემწე
nunuka.chanturia@undp.org

დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის ახალი ამბები
ყველა პრეს რელიზი