ვრცლად

Georgia tolerance16-დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. 2015წ. ფოტოს ავტორი: დარო სულაკაური/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) მხარს უჭერს დემოკრატიული რეფორმების გატარებას აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებაში. ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • ეფექტური საჯარო სექტორი
  • ძლიერი პარლამენტი
  • ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება
  • თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები
  • დეცენტრალიზაცია და ქმედითი ადგილობრივი თვითმმართველობა
  • რეგიონული და ადგილობრივი განვითარება
  • პროფესიული და დამოუკიდებელი მედია
  • ღია და ამავროულად, დაცული საზღვრები
  • გენდერული თანასწორობა
  • ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისა და მოწყვლადი თემების უფლებების პატივისცემა

არჩევნები - დემოკრატიის საზომი

UNDP Georgia electionsსასწავლო პროგრამა მათთვის, ვინც პირველად იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. 2013წ. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

2012 წლის საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები საქართველოში დადებითად შეფასდა როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი დამკვირვებლების მიერ. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის (OSCE/ODIHR) ანგარიშის მიხედვით, საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიულად გაუძღვა არჩევნების პროცესს. ხოლო Freedom House-ის 2013 წლის კვლევამ საქართველოს მიანიჭა საარჩევნო დემოკრატიის სტატუსი.

საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების წინაპირობას წარმოადგენდა პროფესიული საარჩევნო ადმინისტრაცია, ახალი საარჩევნო კოდექსი, მედიისა და ადგილობრივი დამკვირვებლების გაზრდილი პროფესიონალიზმი, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ინფორმირებული ამომრჩეველი.

ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 10-წლიანმა ხელშეწყობამ საარჩევნო სისტემების დახვეწის სფეროში.

უფლებები და სამართალი

UNDP Georgia justiceადმაინის უფლებების დღის აღნიშვნა ქუთაისში. 2015წ. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

უკანასკნელ წლებში საქართველომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვის მიმართულებით. მათ შორისაა კანონის მიღება ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება, ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) აქტიურად თანამშრომლობს ყველა უწყებასა და ორგანიზაციასთან საქართველოში, რომელთა საქმიანობა ადამიანის უფლებების დაცვას უკავშირდება.

ჩვენი დახმარება მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ხელშეწყობას, ასევე კვლევასა და შეფასებას, შესაბამისი სამსახურებისა და უწყებების განვითარებას, ტრენინგისა და სასწავლო პროგრამების ჩატარებას და საზოგადოების ინფორმირებას ადამიანის უფლებების შესახებ.  

ჩვენი პარტნიორები და ბენეფიციარებია: საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო, იურიდიული დახმარების სამსახური, მართლმსაჯულების ორგანოები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.  

2016 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო გაეროს ერთობლივი სამწლიანი ინიციატივა „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“, რომლის მიზანია საქართველოს ეროვნული შესაძლებლობების გაზრდა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში და ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი.