პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში

მიმოხილვა

UNDP Georgia farmersთანამდროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია კაჭრეთის პროფესიულ კოლეჯში. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) ხელს უწყობენ პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემების დანერგვას საქართველოს სოფლის მეურნეობაში.

განათლებაზე და ფერმერთა უშუალო საჭიროებებზე მორგებული მიდგომა ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ამ სექტორის მდიდარი შესაძლებლობების უკეთ გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკური წინსვლისთვის.

რას ვაკეთებთ

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე ძირითადი აქტიობა, რომელთა მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული განათლებისა და გადამზადების და ფერმერთა საონსულტაციო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. მათ შორისაა: 

 • მასწავლებლების, კონსულტანტებისა და სპეციალისტების გადამზადება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. 
 • პროფესიული გადამზადების სფეროში სწავლების სტანდარტების შემოღება და ახალი სასწავლო პროგრამების დანერგვა.  
 • ახალი სასწავლო მოდულების მომზადება პროფესიული კოლეჯებისათვის. 
 • ფერმერთა საკონსულტაციო მომსახურების (ექსტენციის) განვითარება. 
 • ფერმერთა ადგილობრივი და რეგიონული გაერთიანებების ხელშეწყობა რესურსებისა და ინფორმაციის მოძიების საქმეში.
 • პოლიტიკის შემუშავებისა და სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირების ხელშეწყობა.
 • თანამშრომლობის პლატფორმის შექმა კერძო და საჯარო სექტორისათვის.
 • საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების პროფესიულ კოლეჯებს შორის თანამშრომლობისა ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგები ღია კარის დღე ზუგდიდის პროფესიულ კოლეჯში. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP
 • ახალი სასწავლო სტანდარტებისა და პროგრამების დანერგვა სოფლის მეურნეობის სფეროში, მათ შორის 100 სასწავლო მოდულის შემოღება. 
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერის გადამზადება 8 პროფესიულ კოლეჯში.
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერისათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა 7 სახელმწიფო საკონსულტაციო ცენტრში.
 • თანამშრომლობის გაღრმავება კერძო და საჯარო ინსტიტუტებს შორის.

გამოცემები

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი US$ 6,432,729
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში (SCO) US$ 6,332,729
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) US$    100,000

დახარჯული თანხა

2015 US$ 1,029,086
2014 US$ 1,211,255
2013 US$    572,761