გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამა

მიმოხილვა

UNDP Georgia environmentხეების დარგვა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვების შედეგად დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენილ მონაკვეთზე. აპრილი 2014. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამა მხარს უჭერს ადგილობრივ ინიციატივებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ბიო-მრავალფეროვნების კონსერვაცია, კლიმატის ცვლილება, საერთაშორისო წყლები, მიწის დეგრადაცია, ქიმიური ნივთიერებები და ნარჩენების მართვა.

გარემოსდაცვითი პრიორიტეტების პარალელურად, პროგრამა ხელს უწყობს სიღარიბის დაძლევას, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა როლის გაძლიერებას საზოგადოებაში.

მცირე გრანტების პროგრამა მჭიდროდ თანამშრომლობს არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან. პროგრამა ხორციელდება არაერთ ქვეყანაში და მორგებულია თითოეული ქვეყნისთვის დამახასიათებელ გარემოსდაცვით საკითხებსა თუ პრობლემებს. პროგრამის სტრატეგია საქართველოში ერთობლივად შეიმუშავეს დონორებმა, მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა.

რას ვაკეთებთ

საქართველოში გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ახალი ეტაპის ბიუჯეტი შეადგენს 400 ათასი აშშ დოლარს.

მცირე გრანტების პროგრამის ახალ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ლანდშაფტურ მიდგომებზე დაფუძნებული პროექტების განხორციელებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება სტრატეგიული პროგრამირება და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების ინტეგრირება ეროვნულ განვითარებაში.

საქართველოში სამნიზნე ლანდშაფტებს წარმოადგენს დიდი და მცირე კავკასიონის მაღალმთა, შავი ზღვის სანაპირო და სემიარიდული ანუ ნახევრად უდაბნოს ზონა. პროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტული საკითხებია:

  • ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ეკოსისტემების კონსერვაცია და მდგრადი მართვის ხელშეწყობა ლანდშაფტურ მიდგომებზე დაფუძნებული სათემო ინიციატივების მეშვეობით;
  • აგროეკოლოგიური პრაქტიკის დამკვიდრება, რომელიც ხელს შეუწყობს ნახშირორჟანგის ემისიების შემცირებასა და კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადობას;
  • დაბალნახშირბადიანი ენერგორესურსებისადმი თემების ხელმისაწვდომობის ზრდა
  • სახიფათო ქიმიური ნივთიერებებისა და ნარჩენების მდგრადი მართვა

ამის გარდა, პრიორიტეტული პროექტების სიას განეკუთნებიან ინიციატივები, რომლებიც ხელს უწყობენ სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის დიალოგს გარემოსდაცვითი მმართველობის გასაუმჯობესებლად, ახალგაზრდების, ქალებისა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის აქტიურ ჩართვას გარემოსდაცვით  საქმიანობაში; მოქალაქეთათვის პრაქტიკული გარემოსდაცვითი ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

შედეგები ამ დროისთვის2012 წლიდან, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსება მიიღო 33 არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ საერთო ბიუჯეტით 750 ათასი აშშ დოლარი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისინი ახორციელებენ პროექტებს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებზე:

  • ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია;
  • კლიმატის ცვლილება;
  • საერთაშორისო წყლები;
  • მიწის დეგრადაცია;
  • ქიმიური ნივთიერებების მართვა.

ვინ აფინანსებს

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF) US$ 750,000