წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა რიონის აუზში

მიმოხილვა

 რიონის ნაპირების გამაგრება ფლეთილი ლოდების მეშვეობით. 2015წ. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

საქართველო წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მაღალი რისკის მქონე ქვეყანაა. ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების ინტენსიობამ განსაკუთრებით იმატა უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, რაც კლიმატის ცვლილების შედეგებს უკავშირდება. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და ადაპტაციის ფონდი ხელს უწყობენ საქართველოს მთავრობას წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვაში.

რას ვაკეთებთ

წინამდებარე პროექტი ხორციელდება მდინარე რიონის აუზში, რომელიც ცნობილია ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების მაღალი რისკით. პროექტის მიზანია წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკის დანერგვა და კლიმატის ცვლილებისადმი მედეგი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტი ხორციელდება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და ეროვნულ გარემოსდაცვითი სააგენტოსთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებთან,  აკადემიურ ინსტიტუტებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობით.

პროექტის ძირითადი კომპონენტებია:

 • დატბორვის რისკის ქვეშ მყოფი რეგიონების განვითარების პოლიტიკის შემოღება და წყალმოვარდნებისა და წყალდიდობებისადმი მედეგობის გაუმჯობესება.
 • წყალმოვარდნების მართვის პრაქტიკის შემუშავება და განხორციელება.
 • ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნა.

შედეგები ამ დროისთვის



 • რიონის არხების ტოპოგრაფიული კვლევა.
 • რიონის აუზში არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების კვლევა: არსებული მონაცემების გეოინფორმაციული, გეომორფოლოგიური და გეოტექნიკური ანალიზი.
 • რიონის აუზის შესახებ არსებული ისტორიული მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა. 
 • საქართველოს მთავრობის ხლეშეწყობა წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკის მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავებასა და დახვეწაში. 
 • წყალდიდობის ჭალის ზონირების ჩარჩო -პოლიტიკა რიონის აუზისათვის
 • წყალდიდობის რისკის სოციო-ეკონომიკური მოდელი რიონის აუზის 18 მუნიციპალიტეტისათვის
 • 10 ნაპირსამაგრი ჯებირი მაღალი რისკის შემცველ ათ მონაკვეთზე ექვს პილოტურ მუნიციპალიტეტში
 • წყალდიდობის პროგნოზირებისა და ადრეული შეტყობილების თანამედროვე სისტემა რიონის აუზში

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი
US$ 5,060,000
ადაპტაციის ფონდი
US$ 4,900.000
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) US$    160,000

დახარჯული თანხა

2016 US$ 1,158,008.66
2015 US$ 1,586,858.09
2014 US$ 1,083,572.12
2013 US$ 1,088,493.08
2012 US$      75,614