მმართველობის რეფორმის ფონდი

მიმოხილვა

 გადაუდებელი დახმარების სამსახური ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის. მარტი 2015. ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

მმართველობის რეფორმის ფონდი შეიქმნა 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თავდაპირველად პროგრამა მიზნად ისახავდა კორუფციის საწინააღმდეგო ზომების ხელშეწყობას. შემდგომში მისი საქმიანობა გაფართოვდა და ახალი შინაარსობრივი სფეროები მოიცვა, მათ შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდა კონსულტირებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით.

რას ვაკეთებთ

შვედეთის მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს საქართველოს საჯარო სექტორის გაძლიერებას, საჯარო უწყებების ქმედითუნარიანობის გაზრდას და დემოკრატიული რეფორმების გატარებას. პროგრამის მიმდინარე ეტაპი მოიცავს 2015-2020 წლების პერიოდს და მიზნად ისახავს საქართველოს საჯარო სექტორის განვითარებისა და რეფორმირების ხელშეწყობას ევროპული ღირებულებებისა და პრინციპების გათვალისწინებით.

შედეგები ამ დროისთვის2003 წლიდან მოყოლებული მმართველობის რეფორმის ფონდის ხელშეწყობით საქართველოს საჯარო უწყებების მთელმა რიგმა ისარგებლა. პროგრამის კონკრეტული შედეგების ჩამონათვალშია შემდეგი წარმატებული ინიციატივები:    
 • საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან არსებული დონორთა საკოორდინაციო განყოფილების ხელშეწყობა კოორდინირების გამართული სისტემის ჩამოყალიბებაში, მათ შორის, დონორთა მონაცემთა ბაზის შექმნაში.
 • ინოვაციური სერვისების ლაბორატორიის შექმნა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. 
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. სამოქმედო გეგმის მიღება განხორციელდა 2015 წლის იანვარში.
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების სამსახურის 112 ხელშეწყობა ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომი მომსახურების შემუშავებასა და დანერგვაში. 
 • მამხილებლის ინსტიტუტის დაცვის გაძლიერება საქართველოს საჯარო სექტორში. 
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელშეწყობა საგანმანათლებლო ჩანაწერების მართვის ვებ პორტალის შექმნაში. 
 • სასწავლო პროგრამების განხორციელება 15 უწყების 3,200-ზე მეტი თანამშრომლისათვის.
 • სამინისტროებისა და საჯარო უწყებების ტექნიკური დახმარება და კონსულტაცია. 
 • კატასტროფების შემდგომი ზიანის ერთიანი შეფასების სისტემა
 • ბათუმის მერიის ხელშეწყობა ქალაქში ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით
 • საჯარო სამსახურის ბიუროს მხარდაჭერა საჯარო სამსახურში აყვანის ელექტონული სერტიფიცირების სისტემის შემოღებაში. 

ვინ აფინანსებს

შვედეთის მთავრობა (SIDA) US$ 2,071,251
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
US$     20,000

დახარჯული თანხა

2016 US$ 355,099.27
2015 US$ 435,255.29
2014 US$ 634,660.64
2013 US$   87,526.60