მმართველობის რეფორმის ფონდი

მიმოხილვა

 გადაუდებელი დახმარების სამსახური ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

მმართველობის რეფორმის ფონდი შეიქმნა 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თავდაპირველად პროგრამა მიზნად ისახავდა კორუფციის საწინააღმდეგო ზომების ხელშეწყობას. შემდგომში მისი საქმიანობა გაფართოვდა და ახალი შინაარსობრივი სფეროები მოიცვა, მათ შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდა კონსულტირებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით.

რას ვაკეთებთ

შვედეთის მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს საქართველოს საჯარო სექტორის გაძლიერებას, საჯარო უწყებების ქმედითუნარიანობის გაზრდას და დემოკრატიული რეფორმების გატარებას. პროგრამის მიმდინარე ეტაპი მოიცავს 2015-2020 წლების პერიოდს და მიზნად ისახავს საქართველოს საჯარო სექტორის განვითარებისა და რეფორმირების ხელშეწყობას ევროპული ღირებულებებისა და პრინციპების გათვალისწინებით.

შედეგები ამ დროისთვის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ახალი კონცეფციის შექმნა. ფოტოს ავტორი: მელისა სთოუნჰილი/UNDP

2003 წლიდან მოყოლებული მმართველობის რეფორმის ფონდის ხელშეწყობით საქართველოს არაერთმა საჯარო უწყებებამ ისარგებლა. პროგრამის კონკრეტული შედეგების ჩამონათვალშია შემდეგი წარმატებული ინიციატივები:     

ინსტიტუციური განვითარება

  • საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან არსებული დონორთა საკოორდინაციო განყოფილების ხელშეწყობა კოორდინირების გამართული სისტემის ჩამოყალიბებაში, მათ შორის, დონორთა მონაცემთა ბაზის შექმნაში.
  • მამხილებლის ინსტიტუტის დაცვის გაძლიერება საქართველოს საჯარო სექტორში
  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელშეწყობა საგანმანათლებლო ჩანაწერების მართვის ვებ პორტალის შექმნაში. 
  • ბუნებრივი საფრთხეების ზონირების რუკების შედგენა, ჰიდრავლიკური და ჰიდროლოგიური მოდელირების უზრუნველყოფა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შერბილებისათვის
  • ასოცირების შეთანხმების ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის შექმნა საზოგადოების მეტი ჩართულობისა და გამჭვირვალეობისათვის

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

პოლიტიკის შემუშავება

  • ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც 2015 იქნა მიღებული
  • კატასტროფების შემდგომი ზიანის ერთიანი შეფასების სისტემა
  • ბათუმის მერიის ხელშეწყობა ქალაქში ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით
  • საჯარო სამსახურის ბიუროს მხარდაჭერა საჯარო სამსახურში აყვანის ელექტონული სერტიფიცირების სისტემის შემოღებაში
  • მომხმარებელთა უფლებების დაცვისათვის რეკომენდაციების პაკეტის მომზადება ეკონომომიკური რეფორმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების წარმატებული განხორციელებისათვის

მმართველობის რეფორმის ფონდის პროგრამების ფარგლებში, არაერთმა სამინისტომ თუ საჯარო უწყებამ ისარგებლა ტექნიკური დახმარებითა და კონსულტაციით; საქართველოს შრომის, ჯანმრთველობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და სხვა.  სასწავლო პროგრამები განხორციელდა  საქართველოს თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებაში.

ვინ აფინანსებს

შვედეთის მთავრობა (SIDA) US$ 2,498,815
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
US$     20,000

დახარჯული თანხა

2016 US$ 355,099.27
2015 US$ 435,255.29
2014 US$ 634,660.64
2013 US$   87,526.60