დაფინანსება და განვითარების პროექტებზე დახარჯული თანხები

დაფინანსების წყაროები

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსების წყარო გაერთიანებული ერების წევრი სახელმწიფოების მიერ გაღებული თანხებია. ჩვენ ასევე ვიღებთ დაფინანსებას დონორი ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორისაგან.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში თავმოყრილია ინფორმაცია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ სხვადასხვა წყაროდან მიღებული დაფინანსების შესახებ 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით.

Error
Error