ანგარიში საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ. 2008

13 სექტემბერი 2009
image

კვლევა შეისწავლის დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტრუქტურასა და გამომწვევ მიზეზებს საქართველოში. კვლევის ამგარიშში ასევე შესულია რეკომენდაციები დაუკვირვებადი ეკონომიკის მოცულობის შემცირებისათვის.

კვლევა მომზადდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთითა და საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით.