ანგარიში საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ

13 სექტემბერი 2009
image

მიმოხილვა

კვლევა შეისწავლის საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტრუქტურასა და არსებობის მიზეზებს. მასში ასევე შესულია ის რეკომენდაციები, რომელიც გამიზნულია მსგავსი ეკონომიკის მოცულობის შემცირებაზე.

 

კვლევა მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ სტატისტიკის დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მასში გამოყენებულია დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული კვლევის მონაცემები.

 

კვლევის მიხედვით, ძირითადად, ფარული ტრანზაქციები მშენებლობის, რესტორნების და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის რემონტის სფეროებში შეინიშნება. 

    დაუკვირვებადი ეკონომიკა საქართველოში.2008