ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში. 2012

29 აპრილი 2013
image

კვლევა შეისწავლის საქართველოს მოსახლეობაში მოწყვლადობის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიზეზებს. კვლევა მომზადებულია გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი ოფისის მიერ, სტატისტიკის ეროვნულ ბიუროსთან თანამშრომლობით.

ავტორები:
ფრანცისკა გასმანი, მმართველობის სკოლა, მაასტრიხტის უნივერსიტეტი
გიორგი ბერულავა, ადგილობრივი კონსულტანტი
მიხეილ თოქმაზიშვილი, ადგილობრივი კონსულტანტი
ივან მინიჩი, კითხვარის სპეციალისტი
სვარაი ნათი, შერჩევის სპეციალისტი