ჭაჭუნას ტერიტორიაზე საძოვრების გამოყენების მიზანშეწონილობის ანალიზი. 2014

23 აპრილი 2014
image

კვლევა მომზადებულია დედოფლისწყაროს რაიონში ჭაჭუნას ტერიტორიებზე საველე სამუშაოების ჩატარების შედეგად. ის მიმოიხილავს ამ ტერიტორიაზე მდებარე საძოვრების გამოყენების მიზანშეწონილობას და ადარებს ამჟამად გამოყენებულ საძოვრებს. პუბლიკაციაში მოყვანილია მცენარეული საფარის კვლევის შედეგები. კვლევის პერიოდში, გამოიკითხა ადგილობრივი ფერმერები და  მეცხვარეები შემდეგი საკითხების გამოსარკვევად: საძოვრების საკუთრების უფლების დოკუმენტების არსებობა; მცენარეული საფარი და განლაგება ტერიტორიაზე; ტერიტორიების გეოგრაფიული მდებარეობა; ინფრასტრუქტურა; სამიგრაციო მარშრუტების არსებობა თუშეთისა და ნინოწმინდის ზაფხულის საძოვრების მიმართულებით; მეცხვარების და ფერმერების რაოდენობა, სქესი, მათ საკუთრებაში მყოფი პირუტყვის რაოდენობა; მეცხვარეების და ფერმერების დამოკიდებულება ამ საძოვრების მიმართ და მრავალი სხვა.