ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრების შეფასება. 2014

23 აპრილი 2014
image

კვლევაში შესწავლილია ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრები. ის მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ერთობლივი პროექტისათვის: საძოვრების მდგრადი მართვა. კვლევაში გამოვლენილია პარკის ყველაზე დეგრადირებული ტერიტორიები, საძოვრები დახარისხებულია დეგრადაციისა და პროდუქტიულობის მიხედვით; შემუშავებულია სარეაბილიტაციო და მართვის გეგმა, დადგენილია ალტერნატიული საძოვრები ვაშლოვანის ეროვნული პარკის გარეთ და შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. შეფასებისას, გამოყენებულია უკვე არსებული ინფორმაცია და საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მონაცემები.