შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

6 მარტი 2014
image

კვლევის მიზანია გამოავლინოს ის ძირითადი პრობლემები, რაც დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების) უფლებების განხორციელების კუთხით წარმოიშვება. ასეთებია: ადექვატური საცხოვრებელი პირობების არსებობდა, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას, გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა,ჯანდაცვაზე, განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა. კვლევა ჩატარდა შემდეგ ქალაქებში: გორი, ზუგდიდი, წყალტუბო, ფოთი, თელავი. ასევე, შესწავლილია საქართველოს კანონმდებლობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებების კუთხით.

    შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013
    • მიმოხილვა English
    • დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებების განხორციელება ქართული
    • საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზი ქართული