შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

6 მარტი 2014
image

კვლევაში განხილულია ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც აწყდებიან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები საქართველოში. მაგალითად: ადექვატური საცხოვრებელი პირობები, ჯანდაცვაზე, განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა. კვლევა ჩატარდა გორში, ზუგდიდში, წყალტუბში, ფოთსა და თელავში.

კვლევის ავტორები, ასევე, განიხილავენ საქართველოს კანონმდებლობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებების კუთხით.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013
  • მიმოხილვა
  • დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებების განხორციელება
  • საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზი