პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

30 იანვარი 2014
image

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას საქართველოს მედიასა და საარჩევნო პროცესზე.

კვლევა ეყრდნობა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებულ რაოდენობრივ და თვისობრივ მონაცემებს, შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზს, პოლიტიკური კომუნიკაციის სპეციალისტებისა და მაუწყებლების მენეჯერების ინტერვიუებს.

კვლევა მომზადებულია ქართველი მედია-ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.