დემოკრატიული მმართველობა

image

2008–2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა შესრულების ანგარიში და ანალიტიკური კვლევა

კვლევის მიზანია 2008-2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაწეული რეკომენდაციების შესწავლა და ანალიზი, უფრო კონკრეტულად, იმის დადგენა თუ რამდენად ასრულებდნენ შესაბამისი საჯარო უწყებები მიღებულ რეკომენდაციებს.   სახალხო დამცველის ინსტიტუტის შექმნიდან დღემდე არაერთი რეკომენდაცია გაიცამეტი

image

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

კვლევაში განხილულია ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც აწყდებიან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები (გოგონების) საქართველოში. მაგალითად: ადექვატური საცხოვრებელი პირობები, ჯანდაცვაზე, განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა. კვლევა ჩატარდა გორში, ზუგდიდში, წყალტუბში, ფოთსა დამეტი

image

პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას ქართულ მედიასა და საარჩევნო პროცესზე. კვლევაში მოცემულია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები, შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზი, პოლიტიკური კომუნიკაციის სპეციალისტებისა და მაუწყებლებისმეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი